Seuran säännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT

1 §       Yhdistyksen nimi on Masalan Kisa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummen kunta Uudenmaan läänissä. Yhdistyksen toiminta-alue on Kirkkonummi. Yhdistys on perustettu tammikuun 31. päivänä 1969 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

2 §       Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa:

3.1.  Tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailutoimintaa,
 • koulutustoimintaa,
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa,
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa,
 • nuorisotoimintaa,
 • valistus- ja kasvatustoimintaa,
 • kuntoliikuntaa sekä
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

3.2.  Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3.3.  Harjoittamalla julkaisutoimintaa

3.4.  Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3.5.  Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §       Seura on Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun (ESLU) ja Suomen Palloliitto SPL ry:n Länsi-Uudenmaan piirin jäsen. Piirin ja seuran ohjelmassa olevia urheilumuotoja edustavien SLU:n jäsenliittojen jäsenenä seura noudattaa piirin ja ao. jäsenliittojen sääntöjä ja määräyksiä.

Suomen Liikunta ja Urheilu SLU rekisteröidystä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SLU. Suomen Palloliitto SPL rekisteröidystä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SPL.

5 §       Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SLU:n piirin, SPL:n piirin, SLU:n  jäsenliittojen, SLU:n  sekä SPL:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- muttei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §       Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen  suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §                Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja ja esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran, SPL:n, SLU:n tai sen jäsenliittojen ja piirien tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erottamispäätöksestä saa valittaa Urheilun Oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä erikseen on määrätty. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 §       Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

9 §       Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis–huhtikuussa ja syyskokous loka–marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 • seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.
 1. §              Kevätkokouksessa käsitellään
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
 3. Todetaan
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitellään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajien tai  tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.
 7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat.
 8. Kokouksen päättäminen
 1. puheenjohtaja
 2. sihteeri
 3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. ääntenlaskijat
 1. läsnäolijat
 2. äänioikeutetut jäsenet

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
 3. Todetaan
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan neljä (4) jäsentä ja mahdolliset varajäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.
 10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 12. Valitaan edustajat Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun,  SPL:n Länsi-Uudenmaan piirin sekä SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
 13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
 14. Kokouksen päättäminen
 1. puheenjohtaja
 2. sihteeri
 3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. ääntenlaskijat
 1. läsnäolijat
 2. äänioikeutetut jäsenet
 1. toimintasuunnitelma
 2. talousarvio
 3. yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

11§     Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12 §    Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §    Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 §    Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kahdeksan (8)varsinaista jäsentä ja enintään kahdeksan (8) varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet ja mahdollisista varajäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaan.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 6. Vastata SPL:n, SLU:n sekä sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista .
 7. Vastata seuran kokouksen antamista velvoitteista.
 8. Pitää jäsenluetteloa.
 9. Hoitaa seuran taloutta.
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 15. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tai  tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

Johtokunnan tehtävänä on myös päättää jäsenen erottamisesta sääntöjen 7 §:n  mukaisesti.  Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

15 §    Seuran toiminta-  ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 §    Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, näistä kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 §    Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18 §    Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19 §    Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §    Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §    Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.